Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Dodatečné přijímací zkoušky

Vážení rodiče,
pokud ještě chcete svoje dítě přihlásit ke studiu v naší "zušce", budete mít další možnost v září, kdy proběhnou dodatečné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky platí pro děti, které k 1. září 2020 dovrší věk 7 let a starší. K přijímací zkoušce stačí Přihláška k přijímací zkoušce (viz Přihlášky).
Přesný termín bude včas zveřejněn.

Do přípravných ročníků se přijímací zkoušky nekonají, stačí vyplnit přihlášku na www.izus.cz.

Vydání vysvědčení

Vážení rodiče, z technických důvodů bude vysvědčení vydáváno ve dnech 29. a 30. června. Děkujeme za pochopení. Eva Halířová

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Pro školní rok 2020/2021 byli v hudebním a tanečním oboru přijati všichni žáci. Výsledky přijímacího řízení do výtvarného oboru budou zveřejněny do 30. 6. 2020.
Rodiče přijatých žáků si přijdou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí do kanceláře školy a vyplní řádnou přihlášku prostřednictvím www.izus.cz. Vytisknutou a podepsanou doručí do zuš.

Hra na zobcovou flétnu:
1-ež-2020HO
2-rp-2020HO

Hra na klavír:
3-lh-2020HO
4-mm-2020HO
5-kč-2020HO
6-rf-2020HO
7-vz-2020HO

Hra na kytaru:
8-nd-2020HO
9-dč-2020HO

Sólový zpěv:
10-kh-2020HO
11-hh-2020HO
14-am-2020HO

Příkaz ředitelky k ukončení školního roku 2019/2020

1) Postupové zkoušky pro žáky individuální výuky hudebního oboru jsou pro letošní školní rok zrušeny.

Při závěrečné klasifikaci se postupuje podle ŠVP a Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

2) Žáci sedmého ročníku prvního stupně a čtvrtého ročníku druhého stupně, dále „absolventi“ hudebního oboru vykonají ve školou stanoveném termínu absolventskou zkoušku nebo podle situace dané nouzovým stavem a uvolňováním mimořádných opatření absolventský koncert.

Přijímací zkoušky noví uchazeči

18/06/2020 11:00
18/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

17/06/2020 13:00
17/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

16/06/2020 13:00
16/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Česká Kamenice pro nové uchazeče
se konají ve dnech 16. - 17. června od 13.00 do 17.00 hodin.

Studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu, Hra na keyboard, Hra na housle, Hra na kytaru, Hra na trubku, Sólový zpěv, Sborový zpěv,
+ výtvarný obor a taneční obor

Z důvodu dodržování hygienických opatření je nutné se k přijímací zkoušce telefonicky objednat na čísle 607 694 229 nebo 775 859 737.

Aktuality

Vážení rodiče, do sekce Organizace výuky byly přidány dokumenty, kterými se budou řídit žáci a učitelé od 11. května během přítomnosti a výuky ve škole.
V sekci Dokumenty přibyla Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

Výuka od 11. května 2020

Vážení rodiče,
od 11. května bude umožněno individuální vyučování ve škole zatím pouze absolventům prvního a druhého stupně hudebního a výtvarného oboru.

Zpřístupnění výuky zpočátku menšímu počtu žáků nám umožní zkoordinovat lépe provoz školy vzhledem k dodržování hygienických opatření a připravit se na plnou zátěž.

Žáci -absolventi, kteří budou docházet na výuku přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení - naleznete v sekci Dokumenty a bude Vám zasláno emailem od třídního učitele. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.