Jste zdeOrganizace výuky

Organizace výuky


ŠKOLNÍ ŘÁD PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
 1. Žáci mají právo na rovné zacházení a všechna práva, vyplývající z Listiny základních práv a svobod a z Úmluvy o právech dítěte.
 2. Žáci mají následující povinnosti:
 3. Řídit se pokyny učitele a pokyny vedení škol, umístěné na nástěnkách.
 4. Chodit do výuky připraven, nosit žákovský sešit a noty (žáci HO), pomůcky, případně vhodné oblečení dle pokynů učitele (žáci VO).
 5. Neopouštět třídu v době výuky.
 6. Docházet do hudební nauky a orchestrů dle pokynů třídního učitele.
 7. Žák má povinnost účinkovat na akcích školy či navštěvovat vybrané koncerty, výstavy a akce. Jeho přítomnost je součástí umělecké výuky a výchovy kulturního člověka.
 8. Řádně pečovat o zapůjčený hudební nástroj a ostatní pomůcky. Škody způsobené žáky na majetku školy jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni uhradit. Po ukončení vzdělávání odevzdají všechny zapůjčené pomůcky svému učiteli.
 9. Zouvat se v šatně a neodkládat si své věci na místech, kde může dojít ke zcizení.
 10. Žák může být vyloučen ze ZUŠ pro porušování školního řádu nebo z důvodu nezaplaceného školného ve výši a v termínu, určeném vedením školy.
 11. V učebnách není dovoleno žákům ani rodičům používání mobilního telefonu.
PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA
 1. Rodiče jsou povinni omluvit každou absenci žáka ve výuce zápisem do žákovského sešitu. Plánovanou nepřítomnost nahlásit omlouvat předem.
 2. Hlásit třídnímu učiteli každou změnu údajů, uvedených v přihlášce do ZUŠ (adresy, číslo telefonu, školy a spojení na rodiče).
 3. Pro rodiče i žáky ZUŠ jsou vyhrazeny prostory v přízemí školy u šatny, kde musí všichni zachovávat klid a nerušit výuku ve třídách. Nezdržovat se bezdůvodně v prostorách základní umělecké školy.
 4. Zaplatit školné do termínu, zveřejněného na přihlášce a vývěskách.
 5. Před koncem každého pololetí oznámit písemně vedení školy přerušení nebo předčasné ukončení studia.
 6. Ze závažných zdravotních nebo jiných důvodů může být žák uvolněn zcela nebo zčásti z pravidelné docházky, s ředitelem školy musí být dohodnuto, zda nemůže po tuto dobu žák čerpat své hodiny jiným způsobem (hudební teorie, náslechové hodiny,…) Totéž platí i pro další důvody hodné zvláštního zřetele.
 7. Pokud žák zamešká výuku pro překážku na jeho straně, nemá nárok na náhradu výuky ani na vrácení části úplaty za vzdělání.
ORGANIZACE A HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ:
 1. Výuka ve škole se řídí rozvrhem hodin.
 2. Probíhá většinou v odpoledních hodinách, končí nejpozději ve 20 hodin.
 3. Součástí hry na hudební nástroj je povinná komorní, orchestrální hra a hudební nauka.
 4. Na konci škol.roku vykoná žák postupové nebo závěrečné zkoušky.
 5. Rodiče mají právo získat informace o prospěchu žáka v hodině žáka a na třídní schůzce.
 6. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1.pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis vysvědčení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 1. Žáka lze uvolnit z vyučující hodiny pouze na základě písemné či ústní žádosti rodičů.
 2. Škola odpovídá za bezpečnost žáků pouze po dobu jejich výuky podle rozvrhu hodin a na vystoupeních, pořádaných ZUŠ a to i mimo budovu školy. Rodiče, kteří doprovázejí své děti jsou povinni je dovést až do třídy a tam si je též vyzvednout.
 3. V prostorách školy je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
 4. Všichni učitelé seznámí na první vyučovací hodině školního roku žáky s bezpečnostními předpisy a se školním řádem. O poučení provedou zápis do třídní knihy.
Platnost od 1.9.2010 Eva Halířová, ředitelka
PřílohaVelikost
Školní řád (PDF)92.76 KB
kolektini_vyuka_2016-17.pdf47.03 KB
skolne_2016-2017.doc14.5 KB