Citát z úvodní strany kroniky

„Psal se rok 1945 v květnu, kdy skončila druhá světová válka. Vláda volala do pohraničí naše lidi, dobré Čechy. Toho času byla ustavena v České Kamenici správní komise, jejímž předsedou byl Adolf Charous. V srpnu přistěhoval se z Prahy-Vršovic František Duša a po dohodě s předsedou s. k. založil hudební školu“.

Od této doby škola ušla dlouhou cestu, která však nebyla vždy jen „přímá a ušlapaná“. Škola se potýkala s různými problémy, ale vždy se v našem městě a okolí našli lidé, kteří chápali význam estetického cítění a vnímání pro život člověka, a kteří tím, že podporovali umělecké vzdělávání svých dětí, přispěli k obohacení jejich života.

Řada absolventů se zabývá hudbou a výtvarnými činnostmi profesionálně i amatérsky, ať již vyučují v různých typech škola, pracují se sklem nebo založili svou vlastní hudební skupinu.

Velký talent je samozřejmě vždy podporován, ale cením si více toho, že všichni žáci získali a získávají to „něco“ navíc – lásku k hudbě a ke krásným věcem, a jejich spolupráce s učiteli, kterého lze v mnoha případech přirovnat k dalšímu rodiči, je obohatila nejen umělecky, ale i lidsky.

Přeji naší škole do dalších let vnímavé a šikovné žáky, a všem – žákům i pedagogům mnoho radosti a krásných prožitků při společném muzicírování a objevování výtvarného světa.

Eva Halířová, ředitelka školy (Listopad 2005)

Z HISTORIE ŠKOLY

1945-46
Škola byla založena jako „Městská hudební škola v České Kamenici“. Ředitel a jediný učitel František Duša vyučoval svých 45 žáků v budově čp. 177 na Koňském trhu. Vzhledem k tomu, že všichni žáci byli začátečníci, veřejný koncert se nekonal.

1946-47
V tomto roce se škola přestěhovala do budovy čp. 113 na náměstí Sv. Jakuba. V budově bylo šest tříd, ředitelna, sborovna, sál pro žákovská vystoupení a byt školníka. Počet žáků se zvýšil na osmdesát.

1947-48
Prvního září nastoupilo 110 žáků, pedagogický sbor byl doplněn o Milenu Macasovou, dceru zemřelého ředitele a řádovou sestru Marii Rážovou. V tomto školním roce zde vykonal inspekci externí inspektor Alois Sarauer. Během školního roku byl doplněn notový materiál, zakoupeny hudební nástroje a opravena budova školy. V závěru školního roku se konalo veřejné vystoupení v sále školy a samostatné vystoupení akordeonového souboru.

1948-49
Pedagogický sbor se rozrostl o dalšího člena, jímž byl učitel klavíru Jan Stibor. Škola měla 84 žáků a byl ustanoven salonní orchestr za řízení Fr. Duši. Orchestr účinkoval při různých divadelních představeních. Škola, jejíž název byl nyní „Městský hudební ústav v České Kamenici“ spadala pod oblast Mladé Boleslavi.

1949-50
Ve škole se začala vyučovat hudební předvýchova. Stav žáků byl nízký –celkem 52. Vyučovali zde pouze ředitel a jedna učitelka. Žáci se pravidelně zúčastňovali vystoupení při různých příležitostech. O prázdninách se oba pedagogové zapojili jako brigádníci na MNV a místní továrně.

1950-51
Odešla učitelka Macasová. Pro nedostatek pedagogů byli osloveni učitelé vyučující na národní a střední škole. 58 žáků vyučovali tedy učitelé Vlasta Hermanová, Luděk Šimáček, Jana Váňová, Emanuel Bělé, Milena Skuhravá a ředitel Duša.

1951-52
Hudební ústav je postátněn a nese název „ Hudební škola v České Kamenici „. Zapsáno je 80 žáků. V závěru školního byl připraven společný koncert se školou ve Varnsdorfu, ale pro epidemii slintavky a kulhavky byl zrušen. Obsazení učitelského sboru se opět měnilo.

1952-53
Nastupuje nový člen sboru, pan Dalibor Pták, syn slavného tenoristy z Prahy. Byl opět ustanoven orchestr s 18 členy. Žáci a orchestr vystupoval během školního roku celkem třikrát.

1953-54
48 žáků školy je vyučováno v prostorách kulturního domu. Orchestr a žáci přispěli ke kulturnímu životu města celkem pěti veřejnými produkcemi. Ve škole stále učí pouze ředitel Duša a učitel Pták.

1954-55
Ve škole studuje 48 žáků. Jednadvacetičlenný orchestr převzala pod patronát Osvětová beseda. Orchestr a žákyně Fürthová Ptricie postoupili do okresního kola hudební soutěže. Ve druhém pololetí učil ředitel na škole sám, učitel Pták pro těžké onemocnění odchází. Na výpomoc byly přijaty Jarmila Singerová, absolventka státní konzervatoře v Praze a Milena Skuhravá absolventka hudební školy v České Lípě a kurzu intonace a zpěvu na státní konzervatoři. Bylo též ustaveno sdružení rodičů a přátel při hudební škole jehož předsedou bylo MUDr. Svoboda.

1955-56
Nastupuje další absolventka Pražské konzervatoře paní Marta Koláčková. Žáci Parsch, Fridrichová na akordeon a Šedá na klavír se zúčastnili soutěže lidové tvořivosti a postoupili do okresního kola.

1956-57
Pedagogický sbor byl posílen o paní Elfrídu Černou, která vyučuje hře na klavír. Školu navštěvuje v tomto roce 81 žáků, 48 na klavírním, 17 v houslovém oddělení, 5 akordeonů a přípravná hudební výchova 11 žáků. Hudební školy jsou přiděleny ministerstvu školství a osvěty. Vybraní žáci z každého oddělení se zúčastnili opět soutěže lidové tvořivosti a postoupili do okresního kola. Koncem školního roku se konal výlet na Tolštýn a Jedlovou. Zúčastnilo se 26 žáků.

1957-58
Škola má 95 žáků. Byl zaveden nový učební plán, organizační statut, klasifikační řád a placení jednotného školného, které činí 30 Kč měsíčně. Zápisné bylo stanoveno na 10 Kč.
V letošní soutěži lidové tvořivosti postupují do krajského kola žáci Parsch a Pappertová na akordeon a akordeonové kvarteto (Štědra, Hájíček, Parsch, Kostrounová). Během školního roku vystupují žáci a učitelé při různých příležitostech. Koncem roku se opět koná školní výlet. Žák školy Petr Parsch složil pro školu znělku, která byla učitelským sborem přijata.

1958-59
Školní rok zahájilo 100 žáků v klavírním, houslovém a akordeonovém oddělení. Učitelé a žáci vystupovali během roku na mnoha vystoupeních a nejlepší žáci se účastnili soutěže. Na konci školního roku byl uspořádán výlet do Prachovských skal.

1959-60
Žáci opět soutěží, získáváme 2. místo v krajském kole. V tomto roce odchází ředitel František Duša do důchodu a předává funkci novému řediteli.

1960-61
Nový ředitel funkci odmítl, prozatímně školu vede p. Schöffelová. Škola má celkem 80 žáků. Inventář školy byl doplněn o nové učební pomůcky. Byly pořádány dva zájezdy pro děti , jeden do Ustí na operu a druhý do Prahy.

1961-62
Škola získala název Lidová škola umění, novým ředitelem byl jmenován p. Václav Kovanda. Na učitele klavíru byla přijata Jarmila Singerová,na houslovou hru vyučovala Věra Chlebníčková. Nedostatek dechových hudebních nástrojů se odrazil i na zájmu o výuku. Během školního roku žáci vystupovali na mnoha veřejných vystoupení.

1962-63
Škola má 91 žáků. Došlo ke zlepšení nástrojového vybavení školy.

1963-64
Ve škole studuje 117 žáků. Nová učitelka p.Hedvika Sýkorová na klavír. Žáci vystupovali na mnoha vystoupeních. Vystupoval i žesťový soubor a komorní pěvecký soubor. Na konci školního roku výlet žáků do Frýdlantu, Libverdy a Liberce. Ředitel Kovanda odchází.

1964-65
Škola se přestěhovala do Komenského ulice č.p. 481. V této době měla 96 žáků, ředitel školy byl střídavě p.Alda, p.Eder, p.Turek- během školního roku. Žáci vystupovali na několika akcích, vystoupila zde i Hudební škola z Budyšína. Uvažuje se o zřízení výtvarného oddělení.

1965-66
Škola slaví 20 let slavnostním koncertem. Znovu byl vybudován dechový orchestr, který vystupuje na mnoha akcích. LŠU se stává pobočkou LŠU Děčín a obce Chřibská. Uspořádány výchovné koncerty „Děti hrají dětem“. Odchází ředitel Alda

1966-67
Nastupuje ředitel Karel Fleischhans, jako učitelé působí Chlebníčková Věra, Singerová Jarmila a Jurečková Anna. Jsou zavedeny třídní přehrávky, které umožňují vystoupit před rodiči i slabším žákům. Nově bylo zřízeno oddělení lidových nástrojů (akordeon a kytara).

1967-68
Obsazení školy se nemění. Žáci i učitelé vystupovali na mnoha vystoupeních. Na vojenskou hudební školu Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem byl přijat žák Milan Nosovský, je to první žák, který se bude hudbou zabývat z povolání. Pěvecký sbor se umístil na 2.místě v okresním kole soutěže LŠU v Děčíně.

1968-69
Škola má 81 žáků. Žáci vystupovali na mnoha vystoupeních. Účastnili se také klavírní soutěže. Byl proveden hudební průzkum v mateřských školkách.

1969-70
Zaměstnanci školy obdrželi čestná uznání za příkladnou práci v hudební výchově. Na vystoupeních vystupovali žáci i učitelé. Žáci se účastnili krajského kola soutěže LŠU v Mostě, kde získali 2 a 3. místo. Škola převzala u příležitost 25.výročí čestné uznání za dlouholetou kulturní činnost.

1970-71
Byla pořádána vystoupení v mateřských školách ke Dni dětí. Vyšla tiskem jubilejní výroční zpráva.

1971-72
Ředitel.Fleischhans odchází do funkce ředitele LŠU Děčín, na jeho místo nastupuje p.Věra Chlebníčková. Zájem rodičů a žáků o výuku lidových nástrojů stoupá, žáci se zúčastnili mnoha soutěží a vystoupení. Učitelé se pilně vzdělávají na odborných seminářích.

1972-73
Nastupuje p.uč.Pospíšilová. Učitelky klavírního oddělení vypracovaly metodické postupy pro vyučování, škola má 108 žáků. Bude zažádáno o opětovné osamostatnění školy.

1973-74
Pokračuje se v tradici koncertů pro MŠ, počet žáků stoupl na 126. Nedostatek učeben nastolil nutnost rozšíření školy. Učitelský sbor je plně kvalifikován a je jeden z nejlepších v kraji.

1974-75
Provádí se stavební úpravy interieru. Během roku se žáci i učitelé připravují na vystoupení k významným výročím, velmi dobře se umísťují na soutěžích LŠU, je schváleno rozšíření školy o 2 učebny, a schváleno otevření výtvarného oddělení, do kterého se předběžně přijalo 50 dětí.

1975-76
Ke studiu se přihlásilo 202 žáků – 14 1 v hudebním oboru, 61 ve výtvarném. VO vyučuje p.Ivan Mareš. Děti z MŠ spolupracují s VO, který uspořádal 2 veřejné výstavy. .Nový učitel p.Oldřich Rajchl,vyučuje kytary. Hudební průzkum byl proveden nově i ve spádových obcích. Zájem rodičů je vyšší, než kapacita školy.

1976-77
Škola je rozšířena o další třídy a učitelé se konečně dočkali ústředního topení. Výuku navštěvuje 218 žáků . Byl zaznamenán opětovný zájem o dechové nástroje.

1977-78
Ve škole je umístěno dočasně oddělení MŠ. Do VO je přijata p.Jitka Marešová, na akordeony p.Jiří Havelka. Počet žáků 197. Žáci se připravují na soutěže a vystoupení, je pořádána výstava VO v knihovně a Domě kultury. Školnice p.Vlasta Linhartová vystřídána pLinhartem Nadále pracuje pěvecký sbor. Žáci vystupují i v Kamenickém Šenově

1978-79
238 žáků. Paní Vlasta Berková vyučuje zpěv a klavír, je nastolena velmi dobrá spolupráce s MŠ a s Domem pionýrů a mládeže.

1979-80
229 žáků. Učitelé se účastní odborných seminářů, výtvarný obor dosahuje významných úspěchů v soutěžích. Ke konci roku je VO uzavřen, učitelka odchází na mateřskou dovolenou. Ostatní pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni i do veřejných funkcí.

1980-81
136 žáků. Nepodařilo se sehnat učitele do VO, proto počet žáků dramaticky poklesl. V hudebním oboru nám udělalo radost umístění žáků v celostátní soutěži LŠU. Odchází další 2 učitelky na mateřskou dovolenou.

1981-82
149 žáků. Výtvarný obor opět zahájil svoji činnost, žáky však budeme získávat zpět velmi těžko. Během roku jsme uspořádali několik výstav a vystoupení a třídní přehrávky. Nastupuje nová učitelka VO p.Rijana Maglenová.

1982-83
Novým ředitelem školy byl ustanoven pan Miloslav Venkrbec Škola má nyní 160 žáků. Mimo ředitele nastoupili i noví učitelé – Ivan Šoltys, Jarmila Krobová- kytary, Karel Plaček – zobcová flétna, Šárka Hanušová – klavír, pěvecký sbor. Ředitel pracuje i jako metodik LŠU. 2 žákyně VO přijaty na SPUŠ v Kam.Šenově.Vybavena třída HN, uspořádána řada vystoupení.

1983-84
Nastupuje opět p.Kantarová (Pospíšilová) po mateřské dovolené, VO vede paní Blažena Kmentová. Na klavírním oddělení vypomáhají studenti Konzervatoře v Teplicích. Počet žáků je 185. Během roku nastoupila opět nová učitelka VO paní Miroslava Zajícová. Je otevřen nový Dům kultury – škola získala prostor pro veřejná vystoupení.

1984-85
Do klavírního oddělení nastupuje Eva Racková, absolventka naší školy. Počet žáků zvolna stoupá na 195. Opět pracuje pěvecký sbor a fanfárkový soubor. Žáci získali velmi dobrá umístění v krajském kole soutěže LŠU. Škola začala spolupracovat s pěveckým sborem MŠ Komenského Kamínek.

1985-86
Žáci VO získali řadu ocenění ve výtvarných soutěžích, úspěchy získal i pěvecký sbor. Z VO bylo přijato na střední školy uměleckého zaměření 6 žáků.

1986-87
Ředitele Miloslava Venkrbce, který odchází do České Lípy, vystřídal opět Karel Fleischhans. Škola má 245 žáků, jednoho v kurzu pro pracující. Žáci získávají řadu ocenění, jak v hudebním, tak i ve výtvarném oboru. VO dočasně vyučuje p.Břetislav Kment, Ludmila Nováková a Miroslav Fojta. Žáci uspěli v soutěži Ústecký skřivánek. Byla zahájena spolupráce s Hudební školou v Bad Schandau, založena instrumentální skupina. Žáci vystupují po celém okrese.V závěru školního roku se konalo první vystoupení s družební školou.

1987-88
Na housle nastupuje Astrid Schnittnerová a externista Stanislav Prokeš, na VO Jana Voldřichová . Počet žáků opět mírně poklesl na 197. Bylo založeno SRPŠ. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s Bad Schandau a škola uspořádala i společné vystoupení s LŠU Rumburk. Pěvecký sbor Kopretiny natáčí v Československém rozhlase Praha, žáci účinkují na mnoha vystoupeních a získávají významná ocenění v soutěžích LŠU.

1988-89
Za dlouhodobě nemocného ředitele je pověřena zastupováním Šárka Hanušová. Je otevřeno oddělení literárně dramatické, kde vyučuje paní .Kateřina Baranowská, která vypomáhá i ve VO. S HO nadále spolupracují studenti Konzervatoře, je zahájeno vyučování žesťových nástrojů –pan Jaroslav Balík na trubku a klarinety vyučuje pan Josef Holman. Akordeon vyučuje pan Antonín Hercog a pěvecký sbor Křepelky vede paní Jitka Řeháková. Škola má 330 žáků. Pěvecký sbor se zúčastnil soustředění o jarních prázdninách ve Svatkovicích v jižních Čechách. Žáci se účastní řady vystoupení k různým příležitostem, a opět se účastní různých soutěží a přehlídek. Umístili se i v krajském kole. Konaly se 2 družební koncerty a byl založen ženský pěvecký sbor.

1990-91
Do výtvarného oboru nastupuje paní Renata Durdincová, absolventka naší školy a SUPŠS v Kamenickém Šenově. Tím je umožněno rozšíření VO o 2 třídy.

1991-92
Pořádají se družební koncerty, a sbory vystupovaly v celookresní přehlídce pěveckých sborů Kytička písniček.

1992-93
Nástrojové obsazení školy umožnilo pořádat učitelské koncerty. Řada vystoupení se tedy opět rozrostla a obohatila jiným repertoárem.

1993-94
V tomto roce se opět konaly společné koncerty žáků, ale letos poprvé i společný koncert učitelů ZUŠ Česká Kamenice a Hudební školy Bad Schandau. Pěvecký sbor se zúčastnil otevírání kulturní sezóny v Děčíně.

1994-95
Na VO dočasně nastoupila p.Olga Pajerová ( Renata Durdincová na MD), jsou konány učitelské koncerty, děti vystupovaly na vánočních koncertech v Jetřichovicích a v Rybništi, učitelé uspořádali koncert k 50.výročí školy.

1995-96
Na učitelském koncertě vystoupil jako host p.Karel Hanuš, bývalý člen Opery Národního divadla. Žáci i učitelé vystupovali ještě v Děčíně a v Rumburku. Jako učitelka VO nastupuje p. Stanislava Lepková, na MD nastupuje p.Zdeňka Cmuntová (bývalá žákyně školy). Místo ní nastupuje p.Lucie Kubíková.

1996-97
Školu vede paní Hanušová Šárka, je opět otevřeno LDO pod vedením p.Ludmily Šebkové, která také vyučuje v nově zřízené pobočce ve Chřibské. Škola zakoupila keramickou pec a VO zahájil vyučování keramiky.

1997-98
Na zobcovou flétnu a klarinet nastupuje p.Fesjuk Alexander. 1.ledna škola získává právní subjektivitu, počet zaměstnanců se rozšiřuje o ekonomku Kadlecovou Helenu, která byla vystřídána Jansovou Ivetou. Ve škole studuje 120 žáků. VO vydává kalendář ZUŠ, hudební obor pořádá řadu vystoupení, pokračuje se v tradici družebních koncertů .

1998-99
Ředitelkou je jmenována Eva Halířová, na místo ekonomky byla přijata Dana Knieová. Opět zahájil činnost pěvecký sbor mladších žáků, který vede Iva Preislerová. Počet žáků stoupl na 294. Pořádají se družební koncerty, žákovské koncerty, VO zdobí školu. Pokračují řady úspěchů VO, žáci HO se opět začali účastnit soutěží ZUŠ. Postoupili i do okresního kola, kde získali 2. a 3. místo. Tento školní rok se poprvé konala velká výstava VO v závěru roku nazvaná „ Svět barev a tvarů“. Pracemi byl zaplněn celý velký sál DK. Ke konci roku VO pořádá poznávací zájezd na Mělnicko a okolí.

1999-00
VO pořádá výtvarnou soutěž pro školy v C.Kamenici a okolí. Z vítězných prací uspořádána výstava v Městské knihovně. Byl uspořádán 2.ročník závěrečné výstavy VO v DK, žáci VO sbírají ceny v mezinárodních soutěžích. Hudební obor opět společně vystupuje s Musikschule v Bad Schandau. Podařilo se nám získat pěvecký .sbor z Gymnázia s učitelkou Mgr.Soňou Zamrzlovou.

2000-01
Ředitelku na MD zastupuje p.Renata Durdincová, na klavír nastupuje studentka a bývalá žákyně školy slečna Blanka Šnajberková, za paní Chlebníčkovou nastupuje jako externista profesor Mgr.Pavel Herajn z teplické konzervatoře. Dramatický obor pro nedostatek zájmu nebyl otevřen. Paní Durdincová nově vyzdobila celou školu, upravoval se hudební salonek a administrativní prostory školy. Na MD odchází učitelka Lucie Kubíková a žáci se opět musí rozdělit do různých tříd. VO připravil ve spolupráci s VO ZUŠ Děčín výměnou výstavu, jinak nadále vystavuje při každé akci HO a práce dětí byly umístěny i do prostor MÚ. Před vánocemi VO uspořádal zájezd do Albertina v Drážďanech. Na konci roku 3.ročník výstavy“Svět barev a tvarů“.

2001-02
Klavírní doprovod pěveckého sboru Limaxis a několik hodin klavíru a kláves převzal Mgr.David Turek, hru na housle vyučuje paní Věra Balejová. Ve výtvarném oboru se vzdělává 130 žáků, hudební obor má 170 žáků. VO vyzdobil školu a podílí se velkou měrou na propagaci školy ve městě ( pravidelná výzdoba MÚ), žáci se účastní mnoha výtvarných soutěží a získávají významná ocenění . Hudební obor udržuje kontakty se zahraničím družebními koncerty. V závěru roku je opět pořádán, již 4.ročník výstavy“Svět tvarů a barev“.

2002-03
Do VO nastupuje Mgr.Blažejovská Šárka, v hudebním oboru vyučuje student teplické konzervatoře Máša Michal – klavír a klávesy. Znovu se našli žáci, kteří projevili zájem o hru na akordeon a tak přispěli k větší rozmanitosti nástrojové nabídky. Akordeon a zobcovou flétnu vyučuje pan Hercog Antonín. Učitelka Renata Durdincová se zúčastnila s vlastními pracemi 1.Výstavy českokamenických výtvarníků. Učitelky a žáci se podílejí na pravidelné výzdobě domova důchodců, účastní se akce „Kuš vodo“ na pomoc školám postiženými povodněmi. Pěvecký sbor se zúčastnil přehlídky zpívání v Děčíně, žákyně pěveckého oddělení se zúčastnily soutěže ZUŠ, kde získaly 3.místa ve svých kategoriích. Do krajského kola postoupily žákyně z dechového oddělení. Na velkém sále DK si mohli návštěvníci prohlédnout práce žáků na 5.ročníku výstavy „Svět barev a tvarů“.

2003-04
Po MD se vrací p.Halířová a p.Kubíková, které se vystřídaly s paní Cmuntovou. Za ní nastupuje Mgr.Eva Šrédlová. VO se podílí na vánoční výzdobě města vystavuje práce žáků v Židovské synagoze v Děčíně. 2004-05
VO pořádá tématický zájezd do Veletržního paláce v Praze. Otevření nové galerie v budově bývalé spořitelny umožnila pořádat samostatné výstavy VO častěji. Na podzim proběhly výstavy „ Ptačí život“ a „Svět zvířat“. HO pořádá koncerty i v Kamenickém Šenově. Za velké pomoci MÚ a finanční pomoci místních firem byl vydán kalendář ZUŠ, ve kterém byly prezentovány práce našich dětí. Koncem prvního pololetí odchází obě učitelky VO na mateřskou dovolenou a počet žáků se opět snižuje. Na jejich místa nastupují paní Eva Hampejsová a MgA.Markéta Zlesáková.