Minibalet v ZUŠ

Taneční obor

Co obnáší studium v tanečním oboru naší školy ?

Taneční průprava pro nejmladší žáky směřuje především k získání správného držení
a pohybu těla vzhledem k anatomickým a fyziologickým možnostem každého dítěte Snažíme se odbourat zlozvyky (špatné návyky) v držení těla. Soustavnou prací vedeme žáky k sebekázni a samostatnosti, posilujeme jejich sebedůvěru. Hodiny obsahují taneční hry se zaměřením na základní motorické dovednosti a jejich využití pro tanec, rytmus, hudbu, koordinaci, stabilizaci a aktivaci všech svalových skupin. Také podporují sociální a mentální rozvoj dítěte.

Improvizace neboli tvořivý taneční projev představuje v tanci důležitou složku. V improvizaci je vždy na prvním místě pocit, představa, pak následuje pohyb. Dodržením této zásady předcházíme u žáků imitování, vnějškovosti, nepravdivosti. Vše doprovází citlivý hudební doprovod. Postupně probouzíme v žácích vztah k hudbě. Vedeme je k poslechu hudby a reagování na její emotivní složky. Učíme je slyšet proměny rytmu, konce a předěly hudebních frází. Ve vyšších ročnících se žáci učí samostatné tvůrčí činnosti. Samostatně pracují s prostorem, partnerem, rekvizitou, kostýmem, motivem (jak hudebním, tak i pohybovým). Učí se stavbě vlastní kompozice a jsou aktivně zapojovány do choreografické tvorby. Improvizace je, jak sólová, tak v páru či ve skupině.

V hodinách současného tancelidovém tanci se žáci seznamují nejenom s lidovým tancem jako takovým, ale i s lidovou tvořivostí. Věnujeme se písním, pořekadlům, zvykům. V těchto hodinách se tanec snažíme doprovázet zpěvem. Lidový tanec vnímáme jako inspiraci k pohybu a tvorby. K folklornímu tanci se obracíme hlavně s práci s dětmi na I.stupni.

Základy klasického tance-baletní taneční techniky jsou součástí vybavení každého tanečníka a prolíná se všemi tanečními obory. V samostatném odvětví klasického tance se zaměřujeme na vypracování svalů pro správné držení těla, rotaci, pro vytočení nohou a odrazů na skoky. Klasická taneční technika vypracovává vnitřní posturu těla, délku svalů a šlach. Pracuje s orientací v prostoru, koordinací a propojení přesného provedení pohybu nohou s jemným pohybem trupu a paží. Klasický taneční ,,systém,, je velmi přínosný pro všechny jiné taneční styly a techniky. Žáci se zde seznamují se základy francouzského baletního názvosloví, které se používá na celém světě.

V teorii tance se v I. cyklu žáci seznamují s anatomií lidského těla. Poznávají svaly, kosti a tělesná těžiště. Vedeme je k pozorování, rozpoznání a opravování chyb v pohybu nejenom u sebe, ale i u svých spolužáků. Dbáme, aby studenti znali správnou životosprávu a snažíme se je ke zdravým návykům vychovat, tak aby je brali součástí života, nejen v tanečních hodinách.
Ve II. cyklu se žáci zabývají analýzou pohybu. Vědí, odkud pohyb vychází a kam směřuje, jakým způsobem se jednotlivé části těla podílejí na celkovém pohybu. Učíme je pohyb rozebrat
a uvědomovat si, ze kterých dílčích pohybů se skládá. Co pohyb vyjadřuje a jaký nese význam. Seznamujeme je s historií i současnou situací tance v Čechách i ve světě. Od 20.století se zaměřujeme hlavně na tanec moderní a současný. Pohled do historie přinášíme skrze knihy, video ukázky, taneční filmy.